www.homecare.sk

nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Stanovisko štábu East Point ku konaniu ročníka 2020, doplácaniu záloh, stornám, vzťahom k náhradníkom v poradovníku, potencionálnym komplikáciám vyplývajúcim z výskytu ochorenia covid-19, atď.


V East Pointe, 2. júla 2020, 15:52 h. (SEČ)

Vážení rodičia, milí prihlásení účastníci a náhradníci,

Ako sme Vás už informovali prostredníctvom "Povolávacích rozkazov" a "Informácií k nástupu" oba turnusy East Pointu 2020 budú zrealizované v plnom rozsahu.

K platbám (prvej zálohe aj doplatku):  väčšina z Vás už uhradila 100 EUR zálohu, čím ste potvrdili Váš vážny záujem o turnus (Zmluva o obstaraní zájazdu týmto nadobudla účinnosť). Je Vás veľa aj takých, ktorí ste uhradili celú sumu za tábor. Ceníme si Vašu dôveru. V e-maili, ktorý obdržíte, budú Vaše platby potvrdené a nedoplatky spočítané. Niektorí ste však takticky vyčkávali, ako sa situácia vyvinie. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti očakávame Vaše doplatenie čo najskôr.
Špecifické úpravy platobných podmienok zostávajú v platnosti.

Ak však pociťujete vyššiu mieru obáv o zdravie Vášho dieťaťa alebo Vám rodinné okolnosti neumožnia účasť dieťaťa v tábore, informujte nás o zrušení zmluvy čo najskôr, kým Vaše dieťa cestovne nepoistíme, aby sme Vám mohli vrátiť celú sumu zaplatenej zálohy. Po uzavretí poistky Vám budeme vracať sumy záloh, znížené o poistné.

Dovoľujeme si zrekapitulovať naše aj Vaše najbližšie úkony vo vzťahu k East Pointu:  
A) PRIHLÁSENÍ - ZAZMLUVNENÍ ÚČASTNÍCI
1. doplatiť čo najskôr zálohy za 1. a 2. turnus alebo táborový pobyt bezodkladne stornovať. Nemajte obavy, nebudeme aplikovať žiadne stornovacie poplatky ak to vykonáte načas!  Špecifické úpravy platobných podmienok, na ktorých sme sa dohodli, nemeníme. Platia naďalej.

2. UZÁVIERKA PRIHLÁSENÝCH účastníkov 1. turnusu bola vykonaná v nedeľu 28.6. o 12.h. Kto do tejto uzávierky nestihol zaplatiť alebo nekomunikoval s nami /neodpovedal na naše posledné výzvy, bude v priebehu niekoľkých hodín zmluva zo strany našej CK vypovedaná a na uvoľnené miesta budú prijatí - zazmluvnení náhradníci z poradovníka.

UZÁVIERKA PRIHLÁSENÝCH účastníkov 2. turnusu bude vykonaná vo štvrtok 2.7. o 22.h. Najneskôr  do soboty 4.7. s Vami odkomunikujem urgencie (telefonicky, e-mailami, SMS-kami - čo sa mi z toho podarí skôr).

3. pripravovať si veci do tábora, zakúpiť miestenku s cestovným lístkom na vlak, precvičovať si zatuhnuté údy po "on-line výuke"..... :D

B) PRIHLÁSENÍ NÁHRADNÍCI - NEZAZMLUVNENÍ / NA ČAKAČKE / V PORADOVNÍKU
1. turnus:  boli ste / resp. ešte budete od nedele 28.6. postupne, v poradí, v akom ste sa prihlásili, zazmluvňovaní (prvý e-mail, ktorý od nás dostanete). S istým malým meškaním dostanete druhý e-mail s "Povolávacím rozkazom" a "Informáciami k nástupu".  Sme si plne vedomí Vašej situácie, že Vás nemôžeme nechať v nekonečnej neistote. Individuálne napíšeme čo najskôr aj tým, ktorých šance na prijatie sú malé. Odporúčanie: kontrolujte si pravidelne aj priečinok nevyžiadanej pošty /spamu. Správy od nás sa môžu ocitnúť aj tam. Potom budete postupovať ako v bode A. Ďakujem za Vašu trpezlivosť.  

2. turnus:  budeme postupovať rovnako ako u 1. turnusu, s časovým posunom v zazmluvňovaní počnúc nedeľou 5. júla.

Tešíme sa už na Vás.  :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko Generali Poisťovne, a. s., o.z. Európska cestovná poisťovňa zo dňa 16.3.2020 k cestovnému poisteniu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19  k stiahnutiu TU.

-----------------------------   nasleduje menej aktálny, ale stále platný text   -------------------------------------

Za naše cestovné kancelárie si Vás dovoľujeme informovať o postupe pri troch možných scenároch vývoja pandémie a našich následných reakcií na nariadenia kompetentných štátnych orgánov: 

SCENÁR č. 1 - optimistický:  protipandemické a hygienické opatrenia zo strany štátnych orgánov nebudú mať negatívny dopad na väčšinu naplánovaných činností v tábore East Point, ktorý sa preto uskutoční v plnom rozsahu zazmluvnených služieb. Nemožno úplne vylúčiť, že niektorá zo služieb /výcvikových aktivít bude zmenená alebo nahradená menej kontaktnou aktivitou. Počas konania tábora budeme dbať o zvýšenú hygienu u účastníkov (čistota rúk pred každým jedlom, po použití WC, používanie dezinfekcie na ruky aj pri výcviku,...) aj našich vlastných služieb (ubytovacie a stravovacie priestory, toalety, sprchy, budú v zmysle nariadení pravidelne ošetrované). Detailnejšie Vám naše opatrenia zosumarizujeme po zverejnení oficiálneho nariadenia Úradom verejného zdravotníctva. S istotou možno predpokladať aj čiastočnú zmenu v zozname vecí, ktoré deťom zabalíte do tábora. 

SCENÁR č. 2 - pesimistický:  v prípade vyhlásenia prísnych karanténnych opatrení zo strany štátnych orgánov pred nástupom Vášho dieťaťa do tábora budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy, Zmluvy o obstaraní zájazdu a Všeobecných zmluvných podmienok.  Adekvátny náhradný program Vám isto nebudeme vedieť zabezpečiť, a preto Vám vrátime plnú Vami zaplatenú sumu za zájazd / tábor zníženú len o cenu zaplateného poistenia (ktoré uhrádzame spravidla do 30-50 dní od zazmluvnenia). Úhradu poistného budeme pre tento dôvod zdržiavať do "rozumnej" lehoty, nepoškodzujúcej naše zmluvné vzťahy s poisťovňou. Poisťovňa je v prípade pôsobenia tzv. vyššej moci - karanténnych opatrení štátu, z krytia poistných náhrad úplne vylúčená.

SCENÁR č. 3 - špecifický:  situácia sa upokojí, Vaše deti nastúpia do tábora, ale počas konania turnusu dôjde k opätovnému vyhláseniu karanténnych opatrení zo strany štátnych orgánov. V takom prípade budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a operatívneho usmernenia zo strany lokálneho RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Stredisko je dobre izolované od vonkajších vplyvov a tak bude možné, so súhlasom RÚVZ, pokračovať v konaní tábora. Nevyhneme sa zrejme zmenám programu, aby sme eliminovali kontakt s osobami z vonkajšieho prostredia (externí dodávatelia služieb). Sme presvedčení, že aj napriek tomu, zabezpečíme pútavý a zaujímavý náhradný program. Ak nám však RÚVZ nariadi tábor predčasne ukončiť, vyzveme Vás k osobnému vyzdvihnutiu detí alebo k ich návratu rýchlikom, ku ktorému Vaše deti v zmysle dohôd odvezieme a dohliadneme na ich nastúpenie do vozňa. V takých prípadoch Vám budeme vracať alikvotnú časť zmluvnej ceny za nevyčerpanú stravu. Dobrovoľne sa môžeme rozhodnúť aj na vrátení vyššej sumy, ale to už bude závisieť od dohôd s dodávateľmi externých služieb a ďalšími subjektami.
Môže sa tiež stať, že nám bude nariadená karanténa priamo na stredisku. Aj toto isto zvládneme, avšak nebudeme sa teraz navzájom zbytočne zaťažovať detailami súvisiacimi s touto alternatívou.

****************************************************************************************************
Radi by sme týmto vyhlásením znížili na minimum Vaše obavy o zaplatené zálohy a uistili Vás o našej doterajšej serióznosti v súvislosti s individuálnymi stornami zo zdravotných dôvodov, vysoko nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok. Čelíme však všetci veľmi špecifickej, nevyskúšanej situácii. Veríme, že ju spoločným úsilím a disciplinovanosťou čo najskôr prekonáme. Toto je priestor na zužitkovanie získaných vedomostí a návykov z výcviku v tábore East Point. "Čuš a zuby zatni!" Tak, milí veteráni? 

     späť